Regulamin Promocji

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „3 PRODUKT ZA -50%” ODBYWAJĄCEJ SIĘ

OD DNIA 23.05.2017 DO 31.05.2017

 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa, wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady nabywania towarów

 marki Prime Beauty z rabatem w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) liczonym od ceny

detalicznej (dalej „Rabat”). Organizatorem Akcji Promocyjnej jest P.H.U. Patryk Wrzosek. z siedzibą w

Warszawie, ul. Akermańska 1/4 02-760 (dalej „Organizator”).

1. Akcja Promocyjna przeprowadzona będzie od dnia 23 maja 2017 roku od godziny 00:00:00 do 31

maja 2017 do godziny 23:59 w sklepie internetowym www.primebeauty.pl . Po tym

terminie promocja nie obowiązuje. 

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy www.primebeauty.pl

 

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży produktów marki Prime Beauty,

na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem

„3 PRODUKT ZA -50%”. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami.

2. Produkty marki Prime Beaty – pełen asortyment towarów dostępny w sklepu internetowego

www.Primebeauty.pl, który objęty jest Akcją Promocyjną i podlegająca Akcji Promocyjnej. 

3. Sklep internetowy www.primebeauty.pl – sklep internetowy dostępny pod domeną

www.primebeauty.pl

4. Uczestnik Akcji Promocyjnej - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13

(trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle

obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim

zasady Akcji Promocyjnej.

 

 

§3

Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się na stronie internetowej www.primebeauty.pl.

§4

Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:

1. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.

2. Akcji promocyjnej podlega jeden z trzech towarów, przy czym rabat 50% naliczany jest od produktu

tańszego z trzech towarów. Przykładowo dla zakupu 3 produktów rabat naliczany jest dla jednej tańszej

rzeczy, dla zakupu 6 produktów rabat naliczany jest dla dwóch najtańszych rzeczy itd.

3. Uczestnik Akcji Promocyjnej, w celu skorzystania z Akcji Promocyjnej w sklepie internetowym

www.primebeauty.pl - musi na stronie produktu zaznaczyć opcję „PROMOCJA 3 produkt -50%” i dodać

produkt do koszyka – wówczas rabat naliczony zostanie automatycznie. Następnie podczas składania

zamówienia w uwagach do zamówienia należy wpisać dwa dodatkowe modele produktu, które Uczestnik

chce otrzymać w ramach Akcji Promocyjnej.

4. Akcja Promocyjna polega na tym, iż Uczestnik Akcji Promocyjnej, który spełni wszystkie warunki opisane

w Regulaminie, może skorzystać z 50% (pięćdziesiąt procent) rabatu od ceny detalicznej tańszego z

trzech nabywanych przez niego towarów marki Prime Beaty podlegających Akcji Promocyjnej. Rabat

naliczany jest przy zakupie co najmniej trzech produktów.  Ilość rzeczy na paragonie jest dowolna.

5. Rabaty otrzymane z różnych tytułów w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej, nie łączą się. Nie łączą się

one także z innymi promocjami, które obowiązują w tym samym czasie w sklepie internetowym

www.primebeauty.pl . W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania niniejszej Akcji

Promocyjnej, w szczególności wątpliwości co do faktu objęcia określonych towarów niniejszą Akcją

Promocyjną, decydujące znaczenie ma informacja Obsługi sklepu www.primebeauty.pl .

6. W przypadku zakupów w sklepie internetowym www.primebeauty.pl system internetowy dokonuje

obliczenia ceny wybranych towarów automatycznie.

7. Brak zgłoszenia chęci skorzystania z Akcji Promocyjnej do chwili dokonania zapłaty oznacza, iż nabywca

zaniechał prawa skorzystania z Akcji Promocyjnej w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z

chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Akcji Promocyjnej w odniesieniu

do dokonanej transakcji.

8.  Towar zakupiony podczas Akcji Promocyjnej podlega reklamacjom na standardowych zasadach

obowiązujących w sklepie internetowym www.primebeauty.pl.

9.  W przypadku chęci zwrotu towaru zakupionego w salonach stacjonarnych należy zwrócić trzy rzeczy

zakupione podczas Akcji Promocyjnej – nie można zwrócić tylko jednej rzeczy. Klient nie może dokonać

oddzielnie zwrotu – tylko jednej sztuki zakupionej z rabatem 50%, jak również klient nie może zwrócić

oddzielnie  tylko rzeczy zakupionej w pełnej cenie w ramach Akcji Promocyjnej. Aby dokonać zwrotu

towaru klient musi zwrócić trzy sztuki zakupione w ramach Akcji Promocyjnej.

 

 

 

§ 5

Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia

publicznego.

§ 6

Organizator ma prawo odwołać lub zakończyć Akcję Promocyjną bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie

pisemnej informacji w Internecie na profilu marki Prime Beauty na portalu Facebook , Instagram oraz w newsletterze

marki.

§ 7

Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej

obowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia nabycia towarów lub usiłowania ich nabycia, skierować na piśmie do P.H.U.

Patryk Wrzosek z siedzibą w Warszawie, ul.Akermańska 1/4 02-760 celem rozpatrzenia zasadności skargi lub żądania.

§ 8

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana

zaczyna obowiązywać od dnia umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji w Internecie na

stronie www.primebeauty.pl  

§ 9

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po

stronie osób trzecich.

2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie sklepu www.primebeauty.pl

który objęty jest Akcją Promocyjną.

3. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy

dla miejsca siedziby Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl